1-مدت قرارداد از 5تا30سال
2-انتخاب مبلغ حق بیمه باشماست

3-روش پرداخت ماهانه، 3ماهه،
شش ماهه،سالانه

4-امکان بیمه شدن ازبدو تولد تا65سال

5-دریافت سود16درصدتضمینی

6-دریافت سودمشارکت درمنافع

7-معافیت 100%مالیاتی سرمایه بیمه عمرشما

8-غرامت فوت طبیعی تا سقف 250/000/000 تومان

9-غرامت فوت بر اثرحادثه تا 500/000/000 تومان

10-غرامت ازکارافتادگی تا سقف 60/000/000 تومان و معافیت 100درصدی ازپرداخت حق بیمه مقرر

11- بیمه منزل در برابر آتش سوزی و #زلزله تا سقف 500/000/000 تومان

12-پرداخت هزینه پزشکی حادثه تا سقف 25/000/000تومان

13-پوشش نقص عضو حادثه تاسقف 250/000/000 تومان

14-پرداخت وام بدون ضامن وباسود4%بالاتر از سود بیمه ای فرد

15-امکان بازخرید بیمه قبل از سررسید

16-هزینه بیماریهای خاص تا سقف 200/000/000 تومان
سرطان
سکته_قلبی
سکته_مغزی
جراحی_قلب_باز
پیوند_اعضای_اصلی_بدن (کلیه,کبد ,ریه ,مغزاستخوان)

17-بیمه تکمیلی درمان SOS رایگان 6 ماه پس از رسیدن اندوخته رياضى به 2/000/000 تومان

18_ تخفیف دربیمه ثالث و بدنه